Dodano produkt do koszyka

Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-27. Komentarz

Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-27. Komentarz

Maciej Perkowski, Małgorzata Woźniak, Piotr Pietrasz, Artur Kosicki, Magdalena Porzeżyńska, Krzysztof Borys, Anna Brzyska, Piotr Budyńczuk, Patrycja Czubała, Adrianna Anna Gawryluk, Marta Jamiołkowska, Anna Kaźmierczyk, Marcin Korchut, Rafał Kuligowski, K

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:
\n\nKomentarz omawia zagadnienia związane z procedurą wyboru projektów do wsparcia z funduszy unijnych, ich realizacją, kontrolą i rozliczaniem w perspektywie finansowej 2021–2027. Analizie poddano przepisy ustawy, w kontekście aktów prawnych składających się na system źródeł prawa polskiego i unijnego w zakresie dystrybucji funduszy unijnych, orzecznictwo sądów, poglądy doktryny oraz doświadczenia instytucji zaangażowanych we wdrażanie funduszy unijnych. Autorzy przedstawiają wiele rozwiązań pomocnych w trakcie kontroli administracyjnej i sądowo-administracyjnej wyników postępowań związanych z wyborem projektów oraz ich realizacji.\n \n Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 uwzględnia niezbędne regulacje pozwalające na stworzenie odpowiedniego systemu oceny, na podstawie której dochodzi do wyboru projektów. Z punktu widzenia ochrony praw i obowiązków podmiotów zainteresowanych wsparciem z funduszy unijnych istotne jest, że normuje ona również zasady kontroli postępowań administracyjnych związanych z odmową przyznania dotacji unijnych. Kontrola ta odbywa się zarówno na poziomie instytucji uczestniczących w systemie wdrażania, jak i przez niezawisłe sądy administracyjne.\n \n Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, sędziów oraz pracowników ministerstw zaangażowanych we wdrażanie i wykorzystanie funduszy unijnych, samorządów województw i jednostek im podległych, gmin i powiatów jako beneficjentów dotacji unijnych, a także urzędów kontroli skarbowej, Najwyższej Izby Kontroli, Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zainteresuje przedsiębiorców, jak również przedstawicieli nauki oraz studentów prawa i administracji.

Nowość

Cena: 203.00 zł 198.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Tytuł
Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-27. Komentarz
Autorzy
Maciej Perkowski, Małgorzata Woźniak, Piotr Pietrasz, Artur Kosicki, Magdalena Porzeżyńska, Krzysztof Borys, Anna Brzyska, Piotr Budyńczuk, Patrycja Czubała, Adrianna Anna Gawryluk, Marta Jamiołkowska, Anna Kaźmierczyk, Marcin Korchut, Rafał Kuligowski, Kamil Łoza, Marek Martyniuk, Ewa Pachowska-Kurzepa, Justyna Pachucka-Trochimiak, Rafał Poździk, Joanna Sarosiek, Anna Syroka-Bojarczyk, Aleksandra Ulanowska, Kinga Wernicka, Alicja Żywno
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8328-241-1
Seria
Komentarze praktyczne
Rok wydania
2022
Liczba stron
916
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów 13

Wstęp 23

Wprowadzenie 25

Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U. poz. 1079) 39

Rozdział 1. Przepisy ogólne 41

Art. 1. [Przedmiot regulacji; wyłączenia przedmiotowe] 41

Art. 2. [Definicje] 48

Art. 3. [Zadania ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego] 93

Rozdział 2. Koordynacja realizacji programów 95

Art. 4. [Minister odpowiedzialny za koordynację realizacji programów; zakres koordynacji] 95

Art. 5. [Wytyczne ministra] 102

Rozdział 3. System realizacji programu 107

Art. 6. [Elementy i podstawy systemu realizacji programu] 107

Art. 7. [Podanie do publicznej wiadomości opisu priorytetów programu oraz jego zmian] 120

Rozdział 4. System instytucjonalny 123

Art. 8. [Podmioty będące instytucjami zarządzającymi; zadania instytucji zarządzającej] 123

Art. 9. [Powierzanie zadań instytucji pośredniczącej oraz instytucji wdrażającej; zlecanie usług innym podmiotom] 129

Art. 10. [Powierzanie zadań instytucji pośredniczącej Interreg] 137

Art. 11. [Postępowanie w razie uchybień w realizacji powierzonych zadań] 138

Art. 12. [Koordynator programów Interreg] 142

Art. 13. [Instytucja audytowa] 144

Art. 14. [Rzecznik Funduszy Europejskich] 149

Rozdział 5. Komitet monitorujący 159

Art. 15. [Monitorowanie realizacji programu] 159

Art. 16. [Powołanie komitetu monitorującego] 160

Art. 17. [Podmioty zapraszane do składu komitetu monitorującego] 161

Art. 18. [Wybór instytucji pozarządowych zapraszanych

do składu komitetu monitorującego] 164

Art. 19. [Zadania komitetu monitorującego] 169

Art. 20. [Wyłączenie stosowania przepisów do programów Interreg] 171

Rozdział 6. Przepływy finansowe i system rozliczeń 172

Art. 21. [Wyliczenie wkładu unijnego] 172

Art. 22. [Przekazanie instytucji zarządzającej wyników audytów; zestawienia wydatków] 176

Art. 23. [Wysokość udziału środków współfinansowania krajowego z budżetu państwa w wydatkach kwalifikowalnych projektu] 178

Rozdział 7. Kontrola i nieprawidłowości 184

Art. 24. [Zakres kontroli i audytów] 184

Art. 25. [Kontrole i audyty u beneficjentów i wnioskodawców; miejsce kontroli; obowiązki beneficjenta i innych podmiotów; oględziny] 196

Art. 26. [Stwierdzenie wystąpienia nieprawidłowości; nałożenie korekty finansowej] 207

Art. 27. [Informacja pokontrolna] 228

Rozdział 8. Monitorowanie postępu finansowego i rzeczowego 237

Art. 28. [Podstawy monitorowania i oceny postępu rzeczowego programu] 237

Art. 29. [Składanie przez beneficjenta dokumentów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego] 249

Rozdział 9. Pomoc publiczna 256

Art. 30. [Szczegółowe warunki i tryb udzielania pomocy] 256

Rozdział 10. Instrumenty finansowe 275

Art. 31. [Wkład finansowy zapewniany przez instytucję zarządzającą] 275

Art. 32. [Ponowne wykorzystanie środków finansowych] 282

Rozdział 11. Wsparcie warunkowe 288

Art. 33. [Dotacje warunkowe] 288

Rozdział 12. Szczególne instrumenty realizacji programów 295

Art. 34. [Zintegrowane Inwestycje Terytorialne] 295

Art. 35. [Rozwój lokalny kierowany przez społeczność] 317

Art. 36. [Inne instrumenty terytorialne] 322

Art. 37. [Wyłączenie stosowania przepisów do programów Interreg] 328

Rozdział 13. Projekty 330

Art. 38. [Osiąganie celów programu] 330

Art. 39. [Projekt partnerski] 331

Art. 40. [Projekt hybrydowy] 344

Art. 41. [Projekt grantowy] 349

Rozdział 14. Wybór projektów 362

Art. 42. [Warunek objęcia projektu dofinansowaniem] 362

Art. 43. [Przesłanki wyboru projektu do dofinansowania] 363

Art. 44. [Sposoby wyboru projektów do dofinansowania] 375

Art. 45. [Reguły przeprowadzenia postępowania w zakresie wyboru projektów do dofinansowania] 379

Art. 46. [Informacje wymagane od wnioskodawców] 403

Art. 47. [Zaświadczenia, dokumenty i oświadczenia wymagane w toku postępowania] 405

Art. 48. [Zasady udostępniania dokumentów i informacji przedstawianych przez wnioskodawców albo wytworzonych lub przygotowanych przez instytucje] 408

Art. 49. [Harmonogram naborów] 411

Art. 50. [Nabór wniosków o dofinansowanie projektu] 416

Art. 51. [Regulamin wyboru projektów] 418

Art. 52. [Składanie wniosków o dofinansowanie projektu] 439

Art. 53. [Komisja oceny projektów] 441

Art. 54. [Dokonanie oceny projektów] 445

Art. 55. [Uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie projektu] 447

Art. 56. [Przedstawienie i zatwierdzenie wyników oceny projektów] 457

Art. 57. [Publikacja informacji o projektach wybranych do dofinansowania oraz o projektach z oceną negatywną] 477

Art. 58. [Unieważnienie postępowania w zakresie wyboru projektów do dofinansowania] 482

Art. 59. [Ograniczenie stosowania przepisów k.p.a.] 491

Art. 60. [Wyłączenie stosowania przepisów do programów Interreg oraz do wyboru podmiotów wdrażających instrument finansowy] 496

Rozdział 15. Umowa o dofinansowanie projektu i decyzja o dofinansowaniu projektu 498

Art. 61. [Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu lub podjęcie decyzji o dofinansowaniu projektu] 498

Art. 62. [Zmiana projektu objętego dofinansowaniem] 506

Rozdział 16. Procedura odwoławcza 510

Art. 63. [Prawo wniesienia protestu] 510

Art. 64. [Termin wniesienia i elementy protestu; uzupełnienie protestu] 527

Art. 65. [Wycofanie protestu] 545

Art. 66. [Instytucja rozpatrująca protest] 548

Art. 67. [Weryfikacja wyników oceny projektu] 554

Art. 68. [Termin weryfikacji prawidłowości oceny projektu] 558

Art. 69. [Poinformowanie wnioskodawcy o wyniku rozpatrzenia protestu; uwzględnienie protestu] 564

Art. 70. [Pozostawienie protestu bez rozpatrzenia] 573

Art. 71. [Osoby wyłączone z udziału w rozpatrywaniu protestu, weryfikacji i ponownej ocenie projektu] 588

Art. 72. [Ograniczenie stosowania przepisów k.p.a.; podpisywanie dokumentów w postępowaniu odwoławczym] 592

Art. 73. [Skarga do sądu administracyjnego] 600

Art. 74. [Skarga kasacyjna do NSA] 646

Art. 75. [Brak negatywnych konsekwencji błędnego pouczenia lub braku pouczenia o prawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego] 658

Art. 76. [Przepisy stosowane do postępowania przed sądami administracyjnymi] 663

Art. 77. [Procedura odwoławcza a wyczerpanie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów] 671

Art. 78. [Procedura odwoławcza a zawieranie umów o dofinansowanie w zakresie projektów wybranych do dofinansowania] 686

Art. 79. [Wyłączenie stosowania przepisów do programów Interreg] 689

Rozdział 17. Eksperci 690

Art. 80. [Zadania eksperta; wymóg wpisu do wykazu ekspertów] 690

Art. 81. [Wykaz ekspertów] 694

Art. 82. [Wykreślenie z wykazu ekspertów] 696

Art. 83. [Umowa z ekspertem] 696

Art. 84. [Zamieszczenie informacji o umowach z ekspertami w rejestrze umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych] 698

Art. 85. [Wyłączenie eksperta z udziału w wykonywaniu zadań instytucji] 699

Art. 86. [Wyłączenie stosowania przepisów do programów Interreg] 701

Rozdział 18. Przetwarzanie danych osobowych i dostęp do rejestrów 702

Art. 87. [Zasady przetwarzania danych osobowych] 702

Art. 88. [Administratorzy danych osobowych] 707

Art. 89. [Dostęp do danych osobowych] 711

Art. 90. [Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych przy pomocy systemów teleinformatycznych] 713

Art. 91. [Okres przechowywania danych osobowych] 714

Art. 92. [Dostęp do informacji gromadzonych w rejestrach] 716

Art. 93. [Udzielanie dostępu do informacji gromadzonych w rejestrach w celu weryfikacji statusu przedsiębiorstwa] 719

Rozdział 19. Zmiany w przepisach 721

Art. 94. [Zmiany w ustawie o samorządzie gminnym] 736

Art. 95. [Zmiany w ustawie o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej] 738

Art. 96. [Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych] 738

Art. 97. [Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych] 739

Art. 98. [Zmiany w ustawie o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym] 740

Art. 99. [Zmiany w ustawie o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne] 741

Art. 100. [Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych] 741

Art. 101. [Zmiany w ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości] 744

Art. 102. [Zmiany w ustawie o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych] 748

Art. 103. [Zmiany w ustawie – Prawo ochrony środowiska] 748

Art. 104. [Zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie] 749

Art. 105. [Zmiany w ustawie o pomocy społecznej] 750

Art. 106. [Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy] 758

Art. 107. [Zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych] 769

Art. 108. [Zmiany w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju] 769

Art. 109. [Zmiany w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy] 809

Art. 110. [Zmiany w ustawie o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa] 810

Art. 111. [Zmiany w ustawie o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej] 810

Art. 112. [Zmiany w ustawie o partnerstwie publiczno‑prywatnym] 810

Art. 113. [Zmiany w ustawie o finansach publicznych] 811

Art. 114. [Zmiany w ustawie o Narodowym Centrum Nauki] 823

Art. 115. [Zmiany w ustawie o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju] 823

Art. 116. [Zmiany w ustawie o działalności leczniczej] 825

Art. 117. [Zmiany w ustawie o Agencji Mienia Wojskowego] 825

Art. 118. [Zmiany w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej] 826

Art. 119. [Zmiany w ustawie – Prawo oświatowe] 831

Art. 120. [Zmiany w ustawie o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa] 832

Art. 121. [Zmiany w ustawie o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna] 832

Art. 122. [Zmiany w ustawie – Prawo wodne] 833

Art. 123. [Zmiany w ustawie o Centralnym Porcie Komunikacyjnym] 834

Art. 124. [Zmiany w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce] 834

Art. 125. [Zmiany w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych] 835

Art. 126. [Zmiany w ustawie o systemie instytucji rozwoju] 842

Art. 127. [Zmiany w ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami] 848

Art. 128. [Zmiany w ustawie – Prawo zamówień publicznych] 849

Art. 129. [Zmiany w ustawie o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19] 849

Art. 130. [Zmiany w ustawie o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw] 850

Rozdział 20. Przepisy przejściowe, dostosowujące i przepis końcowy 851

Art. 131. [Wpisanie kandydata na eksperta] 851

Art. 132. [Wyłączenie stosowania przepisów do projektów rozpoczętych przed dniem wejścia w życie ustawy] 852

Art. 133. [Odpowiednie stosowanie przepisów do wniosków o wpis do rejestru] 852

Art. 134. [Zachowanie ważności przeprowadzonych przed dniem wejścia w życie ustawy czynności i działań] 852

Art. 135. [Projekt Programu dotyczącego zwalczania deprywacji materialnej] 853

Art. 136. [Odpowiednie stosowanie przepisów do wniosków o udzielenie pożyczek] 853

Art. 137. [Projekt planu rozwojowego] 854

Art. 138. [Przedsięwzięcia stanowiące element inwestycji. Umowy i porozumienia o objęcie przedsięwzięć wsparciem ze środków planu rozwojowego] 855

Art. 139. [Udzielanie pomocy w ramach projektów dotyczących wniosków o przyznanie premii technologicznej] 856

Art. 140. [Stosowanie przepisów do postępowań o odpowiedzialności osób trzecich] 857

Art. 141. [Stosowanie przepisów dotychczasowych do umów o dofinansowanie] 859

Art. 142. [Stosowanie dotychczasowych przepisów wykonawczych] 860

Art. 143. [Stosowanie przepisów do umów o zarządzanie i prowadzenie PPK] 861

Art. 144. [Dostosowanie postanowień umowy] 862

Art. 145. [Plan finansowy Funduszu Rozwoju Regionalnego] 862

Art. 146. [Wejście w życie ustawy] 863

Bibliografia 865

Autorzy 907
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Typ publikacji
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Śledź nas w social media
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.